Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy administracyjne w należących do właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, wydawanie zaświadczeń, skargi oraz wnioski załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).
Sprawy o wykroczenia załatwiane są zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 ze zm.).
Sprawy egzekucyjne kar pieniężnych oraz grzywien nałożonych w formie decyzji administracyjnych oraz postanowień są załatwiane zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2023 r., poz. 2505 ze zm.).

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Udzielanie ulg w spłacie

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej nałożonej decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego należy składać do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
Organ w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;
 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.
Wniesienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności nie wstrzymuje wszczęcia lub prowadzenia wszczętego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r., poz. 479 ze zm.) postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone dopiero w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku strony i wydania decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności obowiązku wynikającego z nałożonej kary.

 1. Wymagane dokumenty
   
  • Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej:
   1. Umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności wraz z dokumentacją dowodową.
   2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
   3. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku".
   4. Dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie, wskazane w ww. oświadczeniu, m.in. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ostatnie 3 lata wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym lub w przypadku złożenia deklaracji elektronicznie wraz z UPO (urzędowym poświadczeniem odbioru), dokumentację obrazującą aktualną sytuację materialną wnioskodawcy.
   5. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia w wysokości 17 zł.
  • Przedsiębiorcy, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
   1. Umotywowany i podpisany wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności wraz z dokumentacją dowodową.
   2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
   3. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania składane jako załącznik do wniosku". (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
   4. Dokumenty mogące mieć znaczenie w przedmiotowej sprawie obrazujące aktualną sytuację materialną wnioskodawcy – stosownie do formy prowadzonej rachunkowości, w tym m.in.:
    1. sprawozdania finansowe - w tym: rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości lub rachunkowe księgi przychodów i rozchodów za ostatnie 3 lata,
    2. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ostatnie 3 lata wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym lub w przypadku złożenia deklaracji elektronicznie wraz z UPO (urzędowym poświadczeniem odbioru),
    3. wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji,
    4. ewentualnie inna dokumentacja obrazująca aktualną sytuację materialną wnioskodawcy.
   5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.).
   6. Zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w okresie trzech poprzedzających lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
   7. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenie pełnomocnictwa/upoważnienia w wysokości 17 zł.

Wzory formularzy dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego:
Udzielanie ulg w spłacie - Główny Inspektorat Transportu Drogowego - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 1. Opłata skarbowa
  Wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.
  W/w opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Na dowodzie zapłaty w pozycji „tytułem” należy wpisać: „WITD Poznań ... (nr decyzji) - opłata skarbowa od decyzji o … (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności itp.)”.
Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
 

 1. Miejsce składania dokumentów:
  • Osobiście w siedzibie Urzędu:
   Kancelaria Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5 
   61-285 Poznań
  • Drogą pocztową na adres urzędu:
   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
   ul. Szwajcarska 5 
   61-285 Poznań
 2. Termin załatwienia sprawy
  Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 3. Tryb odwoławczy
  •    Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
  •    Zgodnie z art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie organu służy stronie zażalenie do głównego Inspektora Transportu Drogowego za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.


Podstawa prawna:

 1. art. 189k. § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.);
 2. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 53 ppkt 1 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022, poz. 2142 ze zm.);
 3. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2023 r., poz. 702);
 5. Dział VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.).
Wytworzył:
Marta Rucińska
Udostępnił:
Brzezinski Maciej
(2003-11-24 15:52:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2024-03-28 08:54:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki