Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy administracyjne w należących do właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, wydawanie zaświadczeń, skargi oraz wnioski załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Sprawy o wykroczenia załatwiane są zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120 ze zm.).

Sprawy egzekucyjne kar pieniężnych oraz grzywien nałożonych w formie decyzji administracyjnych oraz postanowień są załatwiane zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 r., poz. 1438 ze zm.).


Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej 

Wnioski o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej nałożonej decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego należy składać do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Organ w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:

1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty;
3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;
4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna.

Forma wniosku jest dowolna. Brak jest formularza do złożenia przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z art. 56  § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. 

Samo złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności, nie wstrzymuje biegu wszczętego już postępowania egzekucyjnego.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie ulgi w spłacie kary pieniężnej ze wskazaniem rodzaju wnioskowanej ulgi Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów przedstawiających aktualną sytuację materialną wnioskodawcy:

1. wyciąg z księgi przychodów i rozchodów z ostatnich 3 miesięcy (tylko samych podsumowań zapisów z księgi z ostatnich 3 miesięcy o rozchodach i przychodach/ zysku ew. stracie),
2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (z ostatnich 3 miesięcy), jeśli rozlicza się w formie ryczałtu;
3. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym - PIT 36;
4. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – PIT 36L;
5. informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych – PIT/28B – w przypadku podatników ryczałtu ewidencjonowanego uzyskujących dochody w ramach spółki cywilnej i spółki jawnej.

Opłaty

Wnioskodawca obowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. W/w opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:


Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań,
ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763


Na dowodzie zapłaty w pozycji „tytułem” należy wpisać: „WITD Poznań ... (nr decyzji) - opłata skarbowa od decyzji o … (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności itp.)”.

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań


Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (DZ. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Podstawa prawna:

1. z art. 189k. § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.);
2. art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.);
3. art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej;
4. pkt 53 ppkt 1 części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.);
5. § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330)

Wytworzył:
Maciej Brzeziński
(2013-09-09)
Udostępnił:
Brzezinski Maciej
(2003-11-24 15:52:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2021-01-26 08:51:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki