☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

Poniedziałek 16.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu wchodzącego w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.
 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego powołuje i odwołuje Wojewoda Wielkopolski za zgodą Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego koordynuje, nadzoruje i kontroluje działalność wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz nadzoruje wykonanie w roku budżetowym planów rzeczowo-finansowych w części dotyczącej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie. Główny Inspektor Transportu Drogowego  określa metody i formy wykonywania zadań przez wojewódzkie inspektoraty w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy.

Wojewoda Wielkopolski może wydawać polecenia Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego przy czym nie mogą dotyczyć one rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. Wojewoda w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych w województwie ma prawo żądania od Wielkopolskiego Inspektora Transportu Drogowego bieżących informacji i wyjaśnień o ich działalności, w tym w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Wojewoda kontroluje wykonywanie przez Wielkopolskiego Inspektora Transportu Drogowego zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych i poleceń Prezesa Rady Ministrów. Kontrola Wojewody wykonywana jest pod względem: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
Wojewoda Wielkopolski jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie:
  1)   kieruje nią i koordynuje jej działalność;
  2)   kontroluje jej działalność;
  3)   zapewnia warunki skutecznego jej działania;
  4)   ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach załatwianych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

Wytworzył:
Maciej Brzeziński
(2013-09-09)
Udostępnił:
Maciej Brzeziński
(2013-09-09 12:59:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Brzeziński
(2013-09-10 08:07:41)
 
 
ilość odwiedzin: 422624

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X