Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (RODO) w związku z wykonywaniem zadań ustawowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu - Panią Aleksandrą Zwolińska-Mańczak, adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.       
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie.
 5.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  • wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa;
  • w pozostałym zakresie dobrowolne.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla administratora danych usługi w celu realizacji ustawowych obowiązków oraz funkcjonowania WITD w Poznaniu.
 7. Na zasadach określonych w przepisach RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
 8. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c RODO,  obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą  nie ma zastosowania gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą.

Informacja na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby: ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu - Panią Aleksandrą Zwolińska-Mańczak, adres e-mail iodo@witdpoznan.pl, tel. 61 656 77 11.
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości jest realizacja przez Administratora danych ustawowych obowiązków, o których mowa w art. 56, art. 80 w zw. z art. 81 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz art. 100 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, takich jak:
  • nakładanie i pobieranie kar grzywien w drodze mandatów karnych,
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, kierowanie do sądu wniosków o ukaranie oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu działania Inspekcji Transportu Drogowego,
  • rozliczanie mandatów karnych we współpracy z dysponentem kar grzywien tj. Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
  • przekazywanie danych i informacji do Centralnej Ewidencji Naruszeń.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane adresowe: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01.

Aktualna lista podmiotów przetwarzających Państwa dane osobowe jest dostępna u Inspektora ochrony danych w WITD w Poznaniu.

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2018-05-24)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2018-05-24 07:33:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2022-10-06 12:48:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki