Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2003-08-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • niepełna dostępność plików załączanych z formacie DOC lub PDF
  • niektóre linki mogą zawierać odnośniki do innych stron lub plików znajdujących się na tych stronach

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z zespołem koordynatorów do spraw dostępności:

  • Panią Karoliną Waszak-Such w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Panem Sławomirem Rusieckim w zakresie dostępności cyfrowej, o której mowa w art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontaktować można się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: dostepnosc@witdpoznan.pl Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer  telefonu 61 656 77 11.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

  • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
  • wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
  • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Staramy się sukcesywnie zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt pod adres e-mail: dostepnosc@witdpoznan.pl

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5

Dojazd/dojście do budynku, w którym znajduje się siedziba WITD w Poznaniu są oznaczone za pomocą tablic informacyjnych umiejscowionych na rogu ulicy Szwajcarskiej i Marii Aleksandrowicz (przy Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu). Dla osób podróżujących pojazdem udostępniono do korzystania miejsce parkingowe oznaczone jako „ITD” znajdujące się z lewej strony wejścia A do budynku siedziby WITD w Poznaniu. Możliwe jest również pozostawienie pojazdu bezpośrednio przed wejściem B połączonego z chodnikiem pochylnią.

Dostęp do siedziby budynku zapewnia się przez wejście A lub dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wejścia B połączonego z chodnikiem pochylnią (należy uprzednio zawiadomić urząd o zamiarze skorzystania z wejścia B). Zapewnia się dostęp do budynku z psem asystującym.

Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pomocą przycisku domofonu znajdującego przy wejściu A oznaczonego logo Inspekcji Transportu Drogowego oraz znakiem ukazującym szczególne potrzeby, drogą telefoniczną pod numerem tel. 61 656 77 11 lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@witdpoznan.pl. Pracownik Kancelarii WITD w Poznaniu oferuje pomoc osobie ze szczególnymi potrzebami w doprowadzeniu do Kancelarii w zależności od zgłoszonych potrzeb.

W zakresie nieokreślonym powyżej oraz dotyczącym dostępności architektonicznej w oddziałach Wydziału Inspekcji, WITD w Poznaniu zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na  zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia pracowników WITD w Poznaniu.

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2020-09-21 14:09:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2024-03-27 08:43:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki