Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku  ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu
(na podstawie rozdz. 3 § 9 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa).

 1. Nazwa i adres siedziby sprzedającego:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
  ; NIP 778-13-97-526
  tel. 61 656-77-11, fax. 61 656-77-10

  e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl
 2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań
  Termin: 24 października 2023 r., godz. 11:00, sala wykładowa
 3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul.  Szwajcarska 5; 61-285 Poznań, w godzinach od 8.30 do 14.00 w terminie od 10.10.2023 r. do 23.10.2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.  Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Bartłomiej Mikołajczak - Referent ds. Transportu i Zaopatrzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego  w Poznaniu, tel. 61 873 42 06.
 4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
  Samochód osobowy KIA CEED 1.6 CRDi 90 o nr rejestracyjnym PO239JJ, rok produkcji 2008, pojemność silnika 1582 cm3 (DIESIEL), przebieg 228 800 km (na dzień 10.10.2023, pojazd w bieżącej eksploatacji). Opis stanu technicznego oraz szczegółowe dane pojazdu zamieszczono w załączniku nr 1 niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku ruchomego tj. 1 250 zł. słownie: tysiącdwieściepięćdziesiątzłotych 0/100. Wadium należy wnieść wyłącznie na rachunek bankowy nr: 37 1010 1469 0000 5513 9120 0000 najpóźniej do dnia 23.10.2023 r. do godz. 15:00 - data i godzina księgowania środków na koncie. W Tytule przelewu należy wpisać:  „Wadium na zakup KIA CEED PO239JJ”. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
 6. Cena wywoławcza:
  Cenę wywoławczą ustalono na kwotę:  12 500 zł, słownie: dwanaścietysięcypięćsetzłotych 0/100.
 7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.
  Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać (w załączeniu wzór oferty):
  • datę sporządzenia oferty,
  • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
  • adres elektroniczny e-mail,
  • numer PESEL, a w przypadku firm NIP lub REGON, - numer telefonu,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu publicznego albo, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego przedmiotu (w załączeniu wzór oświadczenia),
  • dowód wpłaty wadium.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup pojazdu KIA CEED PO239JJ. Nie otwierać przed 24.10.2023 godz. 11:00”, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu publicznym.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
  Termin składania ofert ustala się na dzień 23.10.2023 r. do godziny 15:00 (okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie, o którym mowa w pkt 7 oraz potwierdzenie wpłaty wadium) powinna być zaadresowana: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań; z adnotacją : „Oferta na zakup pojazdu KIA CEED PO239JJ. Nie otwierać przed 24.10.2023, godz. 11:00”.
  Ofertę można przesłać pocztą lub doręczyć osobiście na w/w adres. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie aukcji między tymi oferentami zawiadamiając ich jednocześnie o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
  • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania za nową ofertę,
  • kwota oferty jest niższa, niż cena wywoławcza
  • komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
 3. Termin zawarcia umowy sprzedaży.
  Data podpisania umowy zostanie określona niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. Inne informacje.
  • przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta,
  • oferent – nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  • wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę  ceny nabycia,
  • dokumentem sprzedaży pojazdu jest umowa sprzedaży pojazdu, której wzór zamieszczono w załączniku nr 3 niniejszego postępowania,
  • zgodnie z art. 558 §  1 Kodeksu cywilnego w umowie sprzedaży pojazdu wyłączona zostanie odpowiedzialność z tytułu rękojmi,
  • niniejsza  sprzedaż pojazdu na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 106b ust. 3 w zw. z art. 106b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, na żądanie nabywcy pojazdu sprzedający wystawi fakturę dokumentująca sprzedaż zwolnioną od podatku VAT, o której mowa w art. 113 ust. 1 tej ustawy. Na takiej fakturze nie będzie wyszczególniony podatek VAT (stawka oraz kwota) jedynie kwota netto, która będzie jednocześnie kwotą brutto.
  • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Strony zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przetwarzania udostępnionych wzajemnie danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochrony tych danych, gwarantujących ochronę praw osób, których te dane dotyczą, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozciąga się również na inne osoby występujące w imieniu Oferenta.
  3. Odpowiednio każda ze Stron jako administrator danych zobowiązuje się i oświadcza, że będzie wypełniała obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskała w celu przystąpienia do postępowania, a druga Strona zobowiązuje się do współpracy w zakresie wykonania tego obowiązku.
  4. Sprzedający przekazuje poniżej klauzulę informacyjną  związaną z przetwarzaniem danych osobowych Oferenta: W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem ochrony danych w WITD w Poznaniu na adres e-mail iodo@witdpoznan.pl lub pod numerem tel. 61 656 77 11. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego, zawarcie umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także zawartych umów powierzenia danych obejmujących m.in. świadczenie usług prawnych oraz dostawę usług IT. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis składnika majątku ruchomego (plik: docx, rozmiar: 595,1 kB)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie (plik: docx, rozmiar: 103,94 kB)
Załącznik nr 3 – Umowa sprzedaży (plik: docx, rozmiar: 66,1 kB)
Załącznik nr 4 – Oferta zakupu (plik: docx, rozmiar: 102,05 kB)
Załącznik nr 5 – Zdjęcia (plik: zip, rozmiar: 18,98 MB)

Wytworzył:
Bartłomiej Mikołajczak
(2023-10-11)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2023-10-11 07:23:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2023-10-11 07:45:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki