☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Logo Inspekcji Transportu Drogowego

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze - Inspektor transportu drogowego

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 • inspektor transportu drogowego / Oddział Wydziału Inspekcji w Ostrowie Wielkopolskim

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • samodzielnie przeprowadzi czynności kontrolne na drodze, zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w przepisach (w tym: prowadzi postepowania administracyjne, sporządza protokoły z kontroli, wydaje decyzje administracyjne, nakłada mandaty karne);
 • samodzielnie przeprowadzi czynności kontrolne w siedzibach przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe, zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w przepisach;
 • samodzielnie prowadzi czynności kontrolne wobec jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zakresem zadań i kompetencji określonych w przepisach;
 • współdziała z organami administracji państwowej w zakresie transportu drogowego;
 • wprowadza dane statystyczne do systemów teleinformatycznych nt. przeprowadzonych kontroli i kontrolowanych podmiotów;
 • udziela informacji w zakresie przepisów dotyczących transportu drogowego;
 • bierze udział we wspólnych międzynarodowych kontrolach drogowych w ramach ECR;
 • prowadzi szkolenia wewnętrzne.

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym (zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
 • staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku co najmniej starszego kontrolera transportu drogowego - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej
 • złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny II stopnia, o którym mowa w § 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
 • prawo jazdy kat. B
 • ukończone 25 lat (zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego (m.in.: w zakresie umożliwiającym prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego)
 • znajomość Ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość Ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość Ustawy o drogach publicznych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Ustawy o służbie cywilnej oraz Kodeksu etyki służby cywilnej
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera programy (Word, Excel)
 • umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego (ITD Support, TachoScan, CEN, program do kontroli przewozu materiałów niebezpiecznych)
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • zdolności analityczne
 • rzetelność
 • terminowość
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

CO OFERUJEMY

 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

Prowadzenie kontroli zarówno w terenie jak i w siedzibach przedsiębiorstw.

Praca częściowo biurowa. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Praca w terenie związana z wysiłkiem fizycznym.

Obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa, praca w porze nocnej.

Kierowanie samochodem (kat. B) lub motocyklem służbowym oraz kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Miejsce pracy nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Krajowe wyjazdy służbowe.

Zagrożenie korupcją.

Stres związany z przeprowadzaniem kontroli, nakładaniem kar finansowych, wydawaniem zakazów dalszej jazdy itp.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze zgodne z siatką płac obowiązującą na stanowiskach inspektorskich w WITD w Poznaniu.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym oferujemy dodatek stażowy wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - w zależności od udokumentowanego wcześniejszego stażu pracy.

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD oraz umieszczone w siedzibie urzędu.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witdpoznan.pl w zakładce "Praca"

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • weryfikacja formalna ofert
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-01-01

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o ukończeniu 25 roku życia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ (plik: PDF, rozmiar: 414KB, odnośnik prowadzi do zewnętrznego pliku)


Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydata

Wybrany kandydat: Remigiusz Mayer - Krotoszyn

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2020-11-24)
Udostępnił:
Sławomir Rusiecki
(2020-11-24 08:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Rusiecki
(2020-12-14 14:03:37)
 
 
liczba odwiedzin: 510793

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X