Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu działając zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. Dz.U.2023 r. poz. 2303) informuje, że posiada do zagospodarowania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego w postaci broni palnej i amunicji do niej, szczegółowo wskazane w załączniku nr 1, poprzez nieodpłatne ich przekazanie na czas nieoznaczony na rzecz nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych bez wcześniejszego podjęcia działań mających na celu sprzedaż, jeżeli przemawia za tym interes publiczny na podstawie § 7 ust. 2a pkt 1 rozporządzenia.

Nieodpłatne przekazanie może nastąpić na pisemny wniosek nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych, zawierający w szczególności:

 1. nazwę, siedzibę i adres nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych,
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym;
 4. uzasadnienie w tym uzasadnienie istnienia interesu publicznego w przekazaniu zbędnych składników mienia ruchomego na rzecz wnioskodawcy
  – zgodnie z § 38 ust. 3 i ust. 4 w związku z § 7 ust. 2a pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia. 

Do wniosku należy dołączyć kopię statutu określającego w szczególności nazwę, siedzibę i przedmiot działalności wnioskodawcy w celu wykazania posiadania statusu nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych. 

Ponadto pisemny wniosek nieposiadającej osobowości prawnej państwowej jednostki sektora finansów publicznych będzie musiał także obligatoryjnie spełniać dodatkowe wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r.  o broni i amunicji (Dz.U. z 2022 r. poz. 2516) w postaci dołączenia do wniosku:

 1. kopii posiadanego przez wnioskodawcę pozwolenia na broń palną na okaziciela, które nazywane jest „świadectwem broni” według art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, w celu wykazania, że jest podmiotem uprawnionym do posiadania broni i amunicji do niej według art. 9 ust. 1 tej ustawy oraz w celu wykazania, że  dopuszczalne jest zbycie broni i amunicji do niej wnioskodawcy, gdyż zgodnie z zgodnie z art. 21 ust. 1 tej ustawy, dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni wyłącznie pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni,
 2. zaświadczenia wydanego wnioskodawcy przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji uprawniającego do nabycia broni która ma być przedmiotem przekazania 
  i amunicji do niej (czyli w zaświadczeniu musi być wskazany rodzaj broni, który będzie przekazywany i liczba egzemplarzy broni zgodna z ilością egzemplarzy, o której przekazanie występuje wnioskodawca), gdyż zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, podmioty posiadające świadectwo broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy. Przepisy te stanowią odpowiednio, że na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni (art. 12 ust. 2 ustawy) oraz, że amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia amunicji (art. 14 ustawy).

Zgodnie z § 38 ust. 6, wyżej wymienionego rozporządzenia nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:

 1. oznaczenie stron;
 2. nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składniki rzeczowe majątku ruchomego;
 3. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, a także wartości tych składników;
 4. niezbędne informacje o składnikach rzeczowych majątku ruchomego;
 5. okres, w którym składniki rzeczowe majątku ruchomego będą używane przez jednostkę sektora finansów publicznych lub państwową osobę prawną, o których mowa w ust. 1;
 6. miejsce i termin odbioru składników rzeczowych majątku ruchomego;
 7. podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu. 

Ponadto protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał wskazanie numerów seryjnych wszystkich egzemplarzy przekazywanej broni palnej.

Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Pozwolenie na broń na okaziciela, zwane dalej „świadectwem broni”, o którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 2, wydawane są jedynie przez właściwego ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu niezwłocznie po dokonaniu protokolarnego przekazania broni palnej i amunicji, zawiadomi o tym fakcie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji.

Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia, na podstawie dowodu nabycia broni – w tym przypadku to będzie protokół zdawczo-odbiorczy zawierający w szczególności numery seryjne wszystkich egzemplarzy przekazywanej broni, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Decyzję w przedmiocie przekazania ww. zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz poszczególnego wnioskodawcy lub poszczególnych wnioskodawców  podejmie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, kierując się przedstawionym przez wnioskodawcę uzasadnieniem istnienia interesu publicznego oraz przedstawionym przez wnioskodawcę uzasadnieniem potrzeb i/lub planowanego sposobu wykorzystania niniejszych składników majątku. 
Pisemny wniosek, o którym mowa powyżej należy składać do dnia 19 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu) na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu,
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
tel. 61 656-77-11
fax. 61 656-77-10
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wniosków i udzielania wszelkich dodatkowych informacji  jest: Luiza Matelska – specjalista ds. organizacji i logistyki w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu, tel. 61 656 77 11

Na integralną część ogłoszenia składają się załączniki:
Nr 1 Wykaz składników przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony (plik:docx, rozmiar: 753,89 kB)
Nr 2 Wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie na czas nieoznaczony składników rzeczowych majątku ruchomego (plik:docx, rozmiar: 64,32 kB)
Nr 3 Wzór protokół zdawczo-odbiorczy przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego (plik:docx, rozmiar: 103,73 kB)
Nr 4 Klauzula informacyjna  celem udostępnienia osobom reprezentującym wnioskodawcę oraz osobom wskazanym do kontaktu (plik:docx, rozmiar: 100,33 kB)

Wytworzył:
Luiza Matelska
(2023-12-12)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2023-12-12 14:30:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2023-12-12 15:06:42)