Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu na lata 2020-2024

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt.2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062 ze zm.), działając jako koordynatorzy ds. dostępności, przedkładamy niniejszym do zatwierdzenia plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu na lata 2020-2024.

 1. Analiza stanu zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności w latach 2020-2024*.
  Budynek, w którym znajduje się siedziba WITD w Poznaniu jest oznaczony za pomocą tablic informacyjnych, umiejscowionych na rogu ulicy Szwajcarskiej i Marii Aleksandrowicz (przy Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu). Napis jest czytelny oraz łatwo dostrzegalny. Dla osób podróżujących samochodem osobowym udostępniono do korzystania miejsce parkingowe oznaczone jako „ITD”, znajdujące się z lewej strony wejścia A do budynku siedziby WITD w Poznaniu. Możliwe jest również pozostawienie pojazdu bezpośrednio przed wejściem B połączonym z chodnikiem pochylnią.

  Dostęp do siedziby budynku zapewnia się przez wejście A lub dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wejścia B połączonego z chodnikiem pochylnią (należy uprzednio zawiadomić o zamiarze skorzystania z wejścia B). W uzasadnionych przypadkach umożliwia się korzystanie przez osoby ze szczególnymi potrzebami z dostępu do pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze w siedzibie WITD w Poznaniu za pomocą windy. Jest to możliwe po udostępnieniu przez pracowników WITD w Poznaniu dojścia do windy. Klatka schodowa została wyposażona w poręcz. Zapewnia się dostęp do budynku z psem asystującym.

  Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pomocą przycisku domofonu znajdującego przy wejściu A oznaczonego logo Inspekcji Transportu Drogowego oraz znakiem ukazującym szczególne potrzeby, drogą telefoniczną pod numerem tel. 61 656 77 11 lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@witdpoznan.pl. Pracownik Kancelarii WITD w Poznaniu oferuje pomoc osobie ze szczególnymi potrzebami w doprowadzeniu do Kancelarii w zależności od zgłoszonych potrzeb.

  Rozkład pomieszczeń w budynku przedstawia spis znajdujący się naprzeciwko Kancelarii przeznaczonej do obsługi klientów (petentów, interesantów). Dostęp do pomieszczenia możliwie pozbawiono barier mogących stanowić utrudnienia architektoniczne. Na korytarzu znajdują się krzesła oraz toaleta. Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w wyodrębnionym w Kancelarii WITD w Poznaniu pomieszczeniu zapewniającym tzw. cichą obsługę. 

  W WITD w Poznaniu obowiązują wewnętrzne procedury zapewniające bezpieczną ewakuację z budynku wszystkim osobom się w nim znajdującym, w tym ze szczególnymi potrzebami.

  W zakresie nieokreślonym powyżej oraz dotyczącym dostępności architektonicznej w oddziałach Wydziału Inspekcji, WITD w Poznaniu zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia pracowników WITD w Poznaniu.

  W latach 2020-2024 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu:
  • zastosowaniu nakładek antypoślizgowych na schodach wewnętrznych prowadzących od wejścia A do Kancelarii;
  • montażu oznakowania poziomego o charakterze ostrzegawczym na terenie i wokół budynku;
  • oznaczenie Kancelarii za pomocą wypukłego i kontrastowego napisu z powiększoną czcionką, umieszczonego na wysokości wzroku osób ze szczególnymi potrzebami,
  • opatrzenie wejścia do Kancelarii oraz punktu obsługi w kontrastową i dotykowo wyróżniającą się podkładkę na kontuarze przed okienkiem;
  • zastosowanie pochylni (rampy) progowej umożliwiającej pokonanie przez osobę z niepełnosprawnością ruchową korzystającą z wózka inwalidzkiego stopnia prowadzącego do wejścia A, przy którym znajduje się domofon umożliwiający zawiadomienie pracowników o potrzebie pomocy
  • uwzględnieniu podczas remontu toalety znajdującej się na terenie Kancelarii do wymagań architektonicznych osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Analiza stanu zapewnienia dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności w latach 2020-2024*.
  WITD w Poznaniu zapewnia dostępność cyfrową, w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, przez spełnienie przez stronę internetową www.witdpoznan.pl i/lub BIP wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2.

  Potwierdzeniem spełnienia wymagań w zakresie dostępności cyfrowej jest opublikowana na stronie internetowej www.witdpoznan.pl i/lub BIP deklaracja dostępności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  W zakresie nieokreślonym powyżej, WITD w Poznaniu zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami możliwości kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z pracownikami WITD w Poznaniu.

  W latach 2020-2024 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu:
  • podniesienie kwalifikacji redaktorów strony internetowej i/lub BIP z dostępności cyfrowej udostępnianych plików multimedialnych;
  • przeszkolenia wybranych pracowników z obsługi formatowania plików Word oraz redagowania treści publikowanych informacji pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (spełnienie wymagań ETR – tekst łatwy do czytania).
 3. Analiza stanu zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności w latach 2020-2024*.
  Osoby ze szczególnymi potrzebami załatwiający sprawę w WITD w Poznaniu mogą kontaktować się z pracownikami we wskazanej przez siebie formie takiej jak przez np. za pomocą wiadomości e-mail, pisząc na kartce lub ukazując treść komunikatu na urządzeniu elektronicznym. Chcąc zapewnić możliwie najlepszą komunikację z WITD w Poznaniu udostępniono możliwość złożenia wniosku w formie filmu w polskim języku migowym (PJM), który następnie zostanie przetłumaczony na język polski. W miarę możliwości oraz po uprzednim umówieniu, zapewnia się bezpłatny zdalny dostęp online do usługi tłumacza PJM przez strony internetowe lub aplikacje. Opis pracy i zadań WITD w Poznaniu udostępnia się w formie, którą prawidłowo odczyta czytnik ekranu.

  Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w wyodrębnionym w Kancelarii WITD w Poznaniu pomieszczeniu zapewniającym tzw. cichą obsługę.

  Pracownicy WITD w Poznaniu dołożą wszelkich starań aby w sposób należyty zadbać o komfort, dyskrecję i poczucie bycia szanowanym osób ze szczególnymi potrzebami.

  W latach 2020-2024 proponuje się podjęcie w szczególności niżej wymienionych działań w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu:
  • przeszkolenie przez koordynatorów ds. dostępności pracowników z obsługi klientów (petentów, interesantów) ze szczególnymi potrzebami; utrzymywanie wiedzy i umiejętności poprzez zapewnienie szkoleń doskonalących i przypominających;
  • umożliwienie pracownikowi tzw. pierwszego kontaktu zajmującemu się bezpośrednią obsługą klientów w Kancelarii odbycia kursu posługiwania się polskim językiem migowym (PJM).
 4. Harmonogram działań wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na lata 2020-2024:

  L.p. Zakres czynności Podstawa prawna Termin realizacji działania
  1. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej WITD w Poznaniu art. 73 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 23 września 2020 r.
  2. Publikacja w BIP oraz na stronie internetowej WITD w Poznaniu danych kontaktowych koordynatorów do spraw dostępności art. 14 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 30 września 2020 r.
  3. Publikacja planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w BIP WITD w Poznaniu na lata 2020-2024 art. 14 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 30 września 2020 r.
  4. Opracowanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz przedłożenie Wojewodzie Wielkopolskiemu; publikacja raportu w BIP oraz na stronie internetowej WITD w Poznaniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pierwszy raport do dnia 31 marca 2021 r.; kolejne co 4 lata, najpóźniej do dnia 31 marca danego roku
  5. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności cyfrowej art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do dnia 31 marca 2021 r.; kolejny co roku; niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową
  6. Realizacja zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, w przypadku zlecania lub powierzania, wymaga określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; dostęp alternatywny jest traktowany jako sytuacja wyjątkowa art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od dnia 6 września 2021 r.
  7. Zapewnienie trybu rozpatrywania wniosków o zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej rozdział 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od dnia 6 września 2021 r.

   

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2020-09-30)
Udostępnił:
Rusiecki Sławomir
(2020-09-30 15:08:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Rusiecki Sławomir
(2020-09-30 15:09:23)