☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
Logo Inspekcji Transportu Drogowego

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o naborze - Aplikant

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

 • aplikant / stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego - Oddział Wydziału Inspekcji w Ostrowie Wielkopolskim

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • uczestniczy w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
 • uczestniczy w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • składa egzamin kwalifikacyjny II stopnia.

KOGO POSZUKUJEMY

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
 • ukończone 25 lat na dzień 9 sierpnia 2021 roku (zgodnie z art. 76 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym określającym wymogi dla inspektorów transportu drogowego)
 • prawo jazdy kat. B
 • nienaganna opinia, brak kar za przestępstwo umyślne
 • zajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, kodeks postepowania administracyjnego
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektora transportu drogowego (m.in.: w zakresie umożliwiającym prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego)
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • zdolności analityczne
 • rzetelność
 • terminowość
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy
 • umiejętność obsługi komputera
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe) 

 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kategorii A i/lubC
 • język obcy: znajomość komunikatywna języka na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
 • uprawnienia, o których mowa w art. 84 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

CO OFERUJEMY

 • częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • miejsce do odświeżenia się
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

 DOSTĘPNOŚĆ

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

WARUNKI PRACY

Kurs specjalistyczny trwa od 8 lutego 2021 r. do 9 sierpnia 2021 r.

Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się mogą w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu lub zdalnie.

Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.

W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.Aplikant w trakcie zajęć praktycznych bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.

W wyniku pozytywnego złożenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia aplikant będzie mógł rozpocząć wykonywanie  pracy inspektora transportu drogowego (w ramach której m.in. będzie prowadził kontrole zarówno w terenie jak i w siedzibach przedsiębiorstw - także w nietypowych godzinach pracy, zmianowo, w porze nocnej oraz będzie kierował pojazdem uprzywilejowanym).

Stanowisko pracy nie jest  przystosowane dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym oferujemy dodatek stażowy wynoszący po pięciu latach pracy 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wzrastający o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - w zależności od udokumentowanego wcześniejszego stażu pracy.

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WITD oraz umieszczone w siedzibie urzędu.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie http://www.witdpoznan.pl w zakładce "Praca"

Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert (etap I selekcji),
 • rozmowa kwalifikacyjna (z elementami wywiadu behawioralnego i/lub case study) podczas której weryfikowane są wiedza kandydata oraz kompetencje w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze;
 • test wiedzy.

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-05

TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o ukończeniu 25 roku życia na dzień 9 sierpnia 2021 roku
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOŁĄCZ, JEŚLI POSIADASZ (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WITD  pod adresem: http://witd.poznan.ibip.pl/public/?id=217290


OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O STANOWISKO NIEBĘDĄCE WYŻSZYM STANOWISKIEM W SŁUŻBIE CYWILNEJ (plik: PDF, rozmiar: 414KB, odnośnik prowadzi do zewnętrznego pliku)


Wyniki naboru

Nabór zakończony wyborem kandydata

Wybrany kandydat: Łukasz Szóstak - Ostrów Wielkopolski

Wytworzył:
Sławomir Rusiecki
(2020-12-02)
Udostępnił:
Sławomir Rusiecki
(2020-12-02 08:27:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Sławomir Rusiecki
(2021-01-11 14:53:40)
 
 
liczba odwiedzin: 510814

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X